تابع قانون و مصوبات ستاد کل در آزادسازی سواحل خزر هستیم

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، حسین نوش آبادی نماینده حقوقی ارتش در شمال کشور با تاکید بر این که در آزادسازی سواحل خزر تابع محض قانون و مصوبات دریافتی از ستاد کل هستیم، گفت: در مورد خسارت ها هم مطابق سایر سازمانها با دریافت مصوبه از ستاد کل نیروهای مسلح اقدام خواهیم کرد.

تابع قانون و مصوبات ستاد کل در آزادسازی سواحل خزر هستیم