تصویب ضریب ریالی بسته های خدمتی پرستاری

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان-عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در خصوص نظام پرداخت چند روش در دنیا وجود دارد. در ایران به ازای هر خدمت بالینی که درمانگر ارائه می دهد مبلغ ریالی در نظر گرفته می شود. عیبی که این روش دارد این است که ممکن است مردم دچار نیاز القایی شوند و این موضوع بار مالی به نظام سلامت و مردم اضافه می‌ کنند.

او می‌گوید روش دیگر این است که ما از آن استفاده کردیم که تحت عنوان بسته خدمتی است. به جای اینکه بر روی رویه های درمان متمرکز شویم مجموعه خدماتی که یک بیمار در طول دوران بستری دریافت می کند نیز محاسبه می شود.

عبدی گفت: مجموعه خدمات تحت عنوان بسته خدمت در نظر گرفته می شود .بسته استاندارد خدمت بر اساس حداقل نیازهای خدمت پرستاری در طول دوران بستری در نظر گرفته می‌شود. در کنار بسته استاندارد ضریب ریالی محاسبه می شود .همچنین یک ارزش نسبی دیگری تحت عنوان ارزش نسبی خدمت بر اساس شدت بیماری منظور می شود و در نهایت تعرفه خدمات پرستاری نیز محاسبه می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت می گوید که در سال ۹۵ بالغ بر ۵۰۰ خدمت پرستاری بود اما در مدل جاری مجموعه خدمات تحت عنوان یک بسته تعریف می‌شود. ما ۱۵ ردیف خدمت داریم که ۱۰ ردیف مربوط به بیماران بستری و مابقی مربوط به بیمارانی است که خدمت موردی دریافت می کنند.

 تصویب ضریب ریالی بسته های خدمتی پرستاری