اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها برای محرومیت‌زدایی در کشور

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، در راستای اجرای بند (۳۵) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در سال جاری، ۲هزار و ۵۳۵ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال بابت اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی به اداره‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور واریز شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل بند یاد شده ۲۴۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، ۱۹۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ۱۰۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، ۹۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ۶۹۰ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال به به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی،۲۵۰میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، ۲۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، ۹۷ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان، ۲۸۲ میلیارد و ۷۸ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و ۹۳ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در این مرحله پرداخت کرده است.

همچنین از همین محل نیز به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ۵۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال، ۱۹۳ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان، ۱۷۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال به اداراه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی و ۴۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی پرداخت شد. 

شایان ذکر است، بند (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰  مربوط به اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی است.

اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها برای محرومیت‌زدایی در کشور